Select Page

Interdesign 2020

DESIGNUL PENTRU VIITOR / DESIGN THE FUTURE

Despre Interdesign / About Interdesign

Bienala Internațională Interdesign 2020, ediția a treia, se profilează ca un eveniment referențial pentru viața culturală a Timișoarei și a regiunii. Odată cu primele două ediții, s-a coagulat o comunitate de artiști vizuali și designeri ce au dat o notă aparte bienalei internaționale, vădind tendințele designului către universalizare și globalizare, dar în același timp prețuind valorificarea creațiilor obiectuale într-o dimensiune particulară, cu recurs la valorile culturale regionale.

Gândit inițial ca un eveniment artistic regional și european, pe o proximitate româno-maghiaro-sârbă, Interdesign a atras și participanți din alte țări europene și asiatice, căpătând relevanță la nivel internațional. Astfel, prima ediție a adunat în jurul nucleului tripartit proiecte din opt țări asiatice ori europene. La cea de-a doua ediție, numărul de participanți a fost semnificativ mai mare, fiind selectate 136 de proiecte, din țări europene și asiatice. 

Lucrările de design participante la Interdesign 2020 provin de la 143 de designeri, din țări precum: Canada, China, Grecia, India, Malaezia, Polonia, România, Serbia, Turcia și Ungaria. Cele selectate au fost supuse unui riguros proces de evaluare, fiind grupate în cinci secțiuni, după tematica Designul pentru viitor (Design the future). Prin problematică și stilistică, proiectele Interdesign 2020 sunt de o incontestabilă valoare, sub aspect utilitar, aplicativ și estetic. Comandamentele specifice designului se îmbină armonios cu datele de revendicare sub aspect cultural și cu tradiționalismul, în unele cazuri. În felul acesta, sunt valorizate creațiile designerilor, conferindu-li-se un caracter particular, de o certă originalitate. Diferențele din registrul axiologic sunt vizibile și asumate la nivelul discursului artistic. Cum era de așteptat, proiectele asiatice abordează și problematici regionale specifice, într-un registru cultural al valorificării și asumării identitare. Majoritatea lucrărilor de design prezente în expoziția Interdesign 2020 sunt, însă, o reflexie a relației nemijlocite dintre necesitate și soluția oferită prin design, constituind un valid răspuns la cerințele și exigențele specifice societății contemporane. Mai mult decât atât, unele dintre conceptele prezentate fac trimiteri la soluții vizionare, revendicând unele posibile răspunsuri la cerințe potențiale dintr-un viitor anticipat.

Iosif Mihailo

The 2020 International Interdesign Biennial, at its third edition, is identified as a reference event for the cultural life of Timisoara and also the region. Starting from the first two editions, a community of artists and designers came together, as a distinct feature, emphasizing design trends towards universalization and globalization, but at the same time valuing individual design creations, referring to regional cultural values.

Originally conceived as a regional and European artistic event, on a Romanian-Hungarian-Serbian proximity, Interdesign also attracted participants from other European and Asian countries, thus becoming an internationally relevant symposium. Thus, the first edition gathered around its tripartite core projects from a total of eight Asian or European countries, The second edition was attended by many more designers, which positively influenced the quality of the submitted projects. The exhibition included over 136 selected design projects, from several European and Asian countries.

The projects participating in Interdesign 2020 were submitted by 143 designers, selected from countries such as: Canada, China, Greece, Hungary, India, Malaysia, Poland, Romania, Serbia and Turkey. The selected projects were subjected to a rigorous evaluation process, being divided into five sections, according to the theme: Design the future. By subjects and styles, Interdesign 2020 projects possess an indisputable value, in terms of utility, applicability and aesthetics. The design specific conditions are harmoniously combining with cultural data and traditionalism, in some cases. In this way, the works of the designers are valued, in a particular manner, of a certain originality. The axiological differences are visible and assumed at the aesthetical level. As expected, Asian projects also address specific regional issues, in a cultural way of revaluing and assuming heritage. Most of the design projects presented in the Interdesign 2020 Exhibition are, however, a reflection of direct relationship between necessity and design offered solution, constituting a valid answer for the demanding requirements of modern contemporary society. Moreover, some of the concepts presented refer to visionary concepts, aiming some possible solutions to potential requirements in the foreseeable future.

Iosif Mihailo

Catalog / Catalogue

Descarcă aici Catalogul Interdesign 2020
Download here the 2o2o Interdesign Catalogue

Blank
Echipa organizatorică / Organizing team

Manageri de proiect / Project Managers; Camil Mihăescu, Iosif Mihailo
Echipa de proiect / Project Team: Sergiu Zegrean, Clauda Feti, Alexandru Bunii