BIAMT 2020

ONLINE EXHIBITION

FROM 26.11.2020

Cuvânt de deschidere / Opening words

Interacțiuni emoționale

Expoziție internațională de anvergură aflată la a IV-a ediție sub egida Universitații de Vest din Timișoara, este organizată sub auspicile Facultății de Arte și Design, sub atenta îndrumare a directorul Bienalei de Arte Miniaturale – conf. univ. dr. Valentina Ștefănescu, fără a cărui dăruire și implicare organizatorică plină de căldură și tact profesional evenimentul ar fi, fără a exagera câtuși de puțin, imposibil.

Ediția din acest an surprinde prin gentilețea plină de subtilitate ce rezidă din însăși provocatorul și incitantul concept, având ca și titlu Interacțiuni emoționale, eveniment expozițional complex, incitant, menit să coaguleze sub a sa cupolă generoasă diversitatea, contopind laolată varii simțiri și incomensurabile crezuri conceptuale, regăsite plenar în fiecare operă plastică de o rarisimă expresivitate. Artele miniaturale invită astfel la o atentă analiză, miniaturile fiind fără doar și poate machete conceptuale ce condensează esențe stilistice din perspectiva multitudinii de participanți ce facilteză o reală deschidere spre un vast teritoriu al punerii în comun, al aducerii împreună, a sute de artiști, studenți, masteranzi alături de artiști deja consacrați. Această bienală este prin urmare un prilej special de stimulare și antrenare a educației prin cultură având ca și epicentru prestant Facultatea de Arte și Design.

Astfel privitorul poate urmări de la sculptură, la obiect ceramic, de al artă generativă la fotografie. Cuprinderea de mare alonjă și densitate creativă atent selectată de către un juriu avizat, oferă calitate, incită și invită totodată pubilcul la adânci reverberații cognitive, pline de subtile conotații ce stimulează ascensiunea profesională prin insolitul caleidoscopic interactiv, cât și simultan prin fluidizarea cosmopolită multidisciplinară. Eveniment major, facilitând astfel într-o manieră unică interacțiunea bilaterală prin schimb de idei și concepte, stimulează fără doar și poate comunicarea interregională prin combinatorica ofertantă și fascinația irezistibilă a obiectului creat.

Conf. univ dr. Gabriel Kelemen, Timișoara 2020

Emotional interactions

 International exhibition at the 4th edition under the auspices of the West University of Timisoara, is organized under the auspices of the Faculty of Arts and Design, under the careful guidance of the director of the Biennial of Miniature Arts – Assoc.PhD. Valentina Ștefănescu, without whose dedication and organizational involvement full of warmth and professional tact the event would be, without exaggerating at all, impossible.

This year’s edition surprises with its subtly gentleness that resides in the very provocative and exciting concept, entitled Emotional Interactions, a complex, exciting exhibition event, meant to coagulate under its generous dome diversity, fused together various feelings and immeasurable conceptual beliefs, fully found in every plastic work of a rare expressiveness. The miniature arts thus invite a careful analysis, the miniatures being without a doubt and perhaps conceptual models that condense stylistic essences from the perspective of the multitude of participants that facilitate a real opening to a vast territory of pooling, bringing together, hundreds of artists, students, master students with already established artists. This biennial is therefore a special occasion to stimulate and train education through culture with the Faculty of Arts and Design as its main epicenter.

Thus the viewer can follow from sculpture, to ceramic object, from generative art to photography. The long range and creative density carefully selected by an informed jury, offers quality, incites and invites the audience to deep cognitive reverberations, full of subtle connotations that stimulate professional advancement through the unusual interactive kaleidoscope, as well as simultaneously through the fluidization of multidisciplinary policy. A major event, thus facilitating in a unique way the bilateral interaction through the exchange of ideas and concepts, it stimulates without a doubt the interregional communication through the offering combinatorics and the irresistible fascination of the created object.

Assoc.Prof.PhD. Gabriel Kelemen, Timișoara 2020

 

BIAMT 2020

Temerară întreprindere, organizarea Bienalei Internaționale de Arte Miniaturale Timișoara, își dovedește pentru a câta oară, valoarea ca eveniment într-o lume polarizată și grevată mai nou de amenințări de tot felul. Numeroșii participanți au regăsit prilejul de a se reuni, chiar dacă pe moment pe niște simeze virtuale, aducându-și prinosul creativ în genuri artistice variate, cu o tematică generoasă și inspirată.

În eșicherul evenimentelor artistice regionale și naționale, Bienala Internațională de Arte Miniaturale Timișoara, și-a găsit locul binemeritat, lărgindu-și orizonturile dincolo de fruntariile țării, aducând laolaltă artiști de pe mai toate continentele, artiști care prin operele propuse jurizării, au reconfirmat încă o dată, atributele evenimentului de față.

Aflată la a IV-a ediție, Bienala Internațională de Arte Miniaturale Timișoara, concentrează în jurul său energii pozitive generate de mediul în care s-a format, un mediu prin definiție creativ și dinamic, alcătuit din artiști cadre didactice și studenți ai Facultății de Arte și Design din Timișoara, gazda acestui merituos eveniment, artistul și profesorul Valentina Ștefănescu, se încăpățânează să ducă mai departe acest proiect, spre o recunoaștere binemeritată și notorietate internațională, prin calitatea lucrărilor, numărul participanților și nu în ultimul rând prin fascinația locului în care se desfășoară.

Prof.univ.dr. Vică Adorian – inițiator eveniment

BIAMT 2020

 A daring enterprise, the organization of the International Biennial of Miniature Arts Timișoara, proves for the first time, its value as an event in a world polarized and burdened more recently by threats of all kinds. Numerous participants found the opportunity to meet, even if at the moment on some virtual simes, bringing their creative content in various artistic genres, with a generous and inspired theme.

In the chessboard of regional and national artistic events, the International Biennial of Miniature Arts Timisoara, found its well-deserved place, broadening its horizons beyond the country’s borders, bringing together artists from all continents, artists who through the works proposed to the jury, have reconfirmed once, the attributes of the present event.

Located in its fourth edition, the International Biennial of Miniature Arts Timisoara, concentrates around it positive energies generated by the environment in which it was formed, an environment by definition creative and dynamic, consisting of artists teachers and students of the Faculty of Arts and Design from Timișoara, the host of this deserved event, the artist and professor Valentina Ștefănescu, is stubborn to carry on this project, towards a well-deserved recognition and international notoriety, for the quality of the works, the number of participants and last but not least for the fascination of the place.

 

PhD professor Vică Adorian – event initiator

BIAMT 2020 o manifestare ajunsă la a patra ediție

O manifestare amplă, într-un moment pandemic, care poate fi marcant în istoria omenirii, se desfășoară condiționată de toate regulile impuse sau de cele pe care e bine să ni le impunem. De aici până la tema din acest an a Bienalei Internaționale de Arte Miniaturale Timișoara, nu este decât un pas, poate nici atât. Sondarea emoțiilor, interacțiunea cu tot ce mai poți interacționa, zidul transparent ce îl clădim în jurul nostru pentru că ne respectăm semenii, pentru că iubim, clădim, creem și mergem mai departe, sunt printre puținele gânduri ce se conturează atunci când vizionezi multitudinea de lucrări ce compun sufletul acestei manifestări.

Este primul an în care expoziția abordează un concept bine definit, acela al interacțiunilor emoționale, și totul s-a născut din nevoia de a puncta timpul în care trăim. În definitiv rolul artistului este chiar acela de a transmite aceste momente, de a imortaliza stări pe care le percepe atât în interiorul lui cât și în afară.

O ediție on-line ar putea părea diferită de ceea ce am trăit până acum deși acum ni se pare chiar firesc, ea ne amintește că lucrurile se schimbă dar fondul lucrurilor își va găsi întotdeauna calea spre expunere.

Așadar suntem la a patra ediție a Bienalei Internaționale de Arte Miniaturale din Timișoara, România, și avem plăcerea să expunem interacțiuni emoționale din peste patruzeci de țări, să facem cunoștință cu peste cinci sute de artiști și să vizionam peste șapte sute de lucrări. Impresionantă aderare la un astfel de eveniment. Nevoia de a comunica se simte, se scrie și se descrie. Am o viziune de ansamblu și una de detaliu, fiecare artist a gandit în felul său interacțiunea emoțională, ea se arată în toate ipostazele, pornind de la sondarea naturii, a simțirii naturale până la atingerea spiritului uman, la descrieri fizice și metafizice.

Miniatura forțează compoziția să se dezvolte în spații mici, provoacă artistul să pună mult în recipiente mici, provoacă la esență. Aveți ocazia să urmăriți viziuni despre această esență.

Și în acest an juriul a fost pus din nou în fața unei noi provocări. A fost greu să decidă. Imparțialitatea, principiile stabilite în prealabil au fost esențiale în această alegere.

Suntem onorați de participarea în juriu a unor artiști consacrați din România, Germania, Ungaria, Japonia, Olanda și Turcia, lucru care ajută la diversitatea pespectivei și la ajungerea la un numitor comun chiar dacă totul este privit din unghiuri total diferite.

Pe lângă aceste aspecte pe care le-am subliniat până acum trebuie să mulțumesc echipei dedicate a proiectului și voluntarilor care au lucrat cu dăruire pentru organizarea în bune condiții. Surprinzător este că nu a fost o echipă numeroasă dar atuul ei a fost dedicarea.

Conf.univ.dr.Valentina Ștefănescu – coordonator proiect

BIAMT 2020 an event now in its fourth edition

 An ample manifestation, in a pandemic moment, which can be significant in the history of mankind, takes place conditioned by all the imposed rules or by the ones that it is good to impose on ourselves. From here to this year’s theme of the Timisoara International Biennial of Miniature Arts, it’s just a step, maybe not so much. Probing emotions, interacting with everything you can interact with, the transparent wall we build around us because we respect our fellows, because we love, build, create and move on, are among the few thoughts that emerge when you watch the multitude of works. which make up the soul of this manifestation.

It is the first year in which the exhibition addresses a well-defined concept, that of emotional interactions, and everything was born from the need to point out the time in which we live. Ultimately, the artist’s role is to transmit these moments, to immortalize states that he perceives both inside and outside.

An online edition may seem different from what we have experienced so far, although now it seems natural, it reminds us that things are changing but the background of things will always find its way to exposure.

So we are at the fourth edition of the International Biennial of Miniature Arts in Timisoara, Romania, and we are pleased to exhibit emotional interactions from over forty countries, meet over five hundred artists and watch over seven hundred works. Impressive adherence to such an event. The need to communicate is felt, written and described. I have an overview and a detailed one, each artist thought in his own way the emotional interaction, it is shown in all hypostases, from probing nature, natural feeling to touching the human spirit, to physical and metaphysical descriptions.

The miniature forces the composition to develop in small spaces, it causes the artist to put a lot in small containers, it challenges the essence. You have the opportunity to follow visions of this essence.

And this year the jury was again faced with a new challenge. It was hard to decide. Impartiality, pre-established principles were essential in this choice.

We are honored by the participation in the jury of well-known artists from Romania, Germany, Hungary, Japan, the Netherlands and Turkey, which helps to diversify the perspective and reach a common denominator even if everything is viewed from completely different angles.

In addition to these aspects that I have highlighted so far, I must thank the dedicated team of the project and the volunteers who worked with dedication for the organization in good conditions. Surprisingly, it was not a large team but its strength was its dedication.

 Assoc.Prof.PhD. Valentina Ștefănescu – project coordinator

Blank
Juriu / Jury

 

Graphics
Vica Adorian – Romania
Adriana Lucaciu – Romania
Edwin Dragicevic – Croația
Painting
Dana Constantin – Romania
Susanne Schumacher – Germany
Engin Aslan – Turkey
Photo
Lars Schumacher – Germany
Camil Mihăiescu – Romania
Ianas Florin – Romania
Sculpture
Keizo Mori – Japan
Catherine Bernis – France
Ceramics
Gloria Grati – Romania
Sirin Kocak Ozeskici – Turkey
Marta Radics – Hungary
Textile Arts
Annie Veldkamp – Netherlands
Helene De Ridder – Belgium
Valentina Ștefănescu – Romania

 

 

Awards / Premii

 

Nominalizari / Nominations